Pastviny a výběhy

Pastviny
Není mnoho věcí, na kterých se dokáže shodnout drtivá většina „koňáků“. Jednou z takových výjimek je tvrzení či chcete-li skutečnost, že kvalitní pastvina je nejdůležitějším předpokladem chovu koní. Je nepochybné, že stejně se na věc dívali i naši předkové a to přinejmenším do doby, než zájem koní začal ustupovat potřebám průmyslové zemědělské výroby. Je zajímavé, že se takřka všichni chovatelé koní shodnou i na tom, co pojem kvalitní pastvina zahrnuje. Pokud to shrneme, jde o optimální půdu, dostatečnou velikost, vhodné klima a správné druhové složení pícniny. Při takovéto názorové shodě by jeden předpokládal, že v Česku nalezne bezpočet pastvin splňujících výše uvedené. Bohužel situace je zcela odlišná a za tohoto stavu očekávat jakékoliv zlepšení kvality chovu připomíná spíše Beckettovo Čekání na Godota. Je pravděpodobné, že se řada chovatelů u nás snažila tento základní předpoklad naplnit, ale celková náročnost realizace překročila jejich možnosti. Z vlastní zkušenosti víme, jak náročné (nejen ekonomicky) bylo splnění tohoto předpokladu a jak důležitou roli hrála vhodná doba a možná i náhoda. Více informací o výběru lokality naleznete v části O nás. Snahu o naplnění všech podmínek pro vznik kvalitních pastvin v centru DARHORSE lze doložit těmito skutečnostmi:

Optimální půda
Podřipsko patří mezi nejúrodnější oblasti v celé ČR a je právem nazýváno „Zahradou Čech“. Velmi úrodná půda zajišťuje mimořádné výnosy u většiny plodin a prolíná se zde černozem s hnědozemí. Orná půda tvoří 90% zemědělské půdy a z těchto důvodů je logické, že trvalé travní porosty tvoří jen 2% zemědělské půdy, přičemž se jedná o nepřístupná a zemědělsky obtížně využitelná místa. Provedené půdní rozbory opakovaně prokázaly, že tyto půdy mají ideální složení i pro růst pícnin. Bohužel, založení pastvin na půdách se špičkovou bonitou dodnes považují všichni místní zemědělci za opravdový zločin.

Dostatečná velikost pastvin - výběhů
Veškeré pastviny byly zcela nově založeny na původních polích, chmelnicích nebo sadech a jejich celková plocha je cca 280 ha. Pastviny ohrazené pevnými dřevěnými ohradami označujeme za travnaté výběhy. V současnosti se jich zde nachází 12 o celkové výměře cca 180 ha. Plocha jednotlivých výběhů se pohybuje od dvou do padesáti hektarů.

Vhodné klima
Podřipsko je velmi teplou klimatickou oblastí a průměrná roční teplota se zde pohybuje okolo 10 °C. Pastevní komplex má ideální nadmořskou výšku v rozmezí 180 – 240 m n.m., která eliminuje mrazové kotliny a v létě umožňuje pohyb vzduchu. Blízkost Labe zvyšuje vlhkost vzduchu, což potlačuje dopady sušších období.

Složení pícniny
Vzhledem k tomu, že pH půdy je na pastvinách neutrální až mírně zásadité s dostatečným množstvím živin v půdě (měřeno množstvím fosforu (P), draslíku (K), vápníku (Ca) a hořčíku (Mg)), nebylo nutné přizpůsobovat složení osiva místním podmínkám. Výsev byl proveden do orné půdy, která byla podmítnutá, povláčená, srovnána kompaktorem a následně zaválcována. Byl proveden jarní i podzimní výsev, přičemž u jarního výsevu bylo dosaženo větší efektivity. V travnatých výbězích bylo upraveno složení pícniny ve prospěch vyššího podílu vlákniny tak aby to maximálně vyhovovalo enzymatickému i mikrobiálnímu trávení koní. Druhové složení bylo velmi podobné, pouze bylo mírně experimentováno s endemitními druhy a podruhy v rámci střední Evropy a s výší podílu Festucoidního mezidruhového hybridu. V místech kde byla vyšší přirozená vlhkost půdy byl zvýšen podíl Lipnice luční a Kostřavy červené, které vytváří zpevňující a únosný drn. Na exponovaných místech byl navýšen podíl Jílku vytrvalého z důvodu rychlého odnožování a regenerace. Leguminózy byly zařazeny pouze v minimálním rozsahu (podíl max. 5%) na sušších místech kde byl navýšen podíl lipnice luční a kostřavy červené.

Příklad „endemitního“ složení:
Ovsík vyvýšený Median 8%
Bojínek luční Egida 30%
Jílek vytrvalý Bača 10%
Lipnice luční Slezanka 12%
Kostřava luční Fantazja 5%
Kostřava červená   10%
Festulolium Perun 15%
Příklad „evropského“ složení:
Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius 5%
Bojínek luční Phleum pratense 25%
Jílek vytrvalý Lolium perenne 10%
Lipnice luční Poa pratensis 15%
Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea 5%
Kostřava červená Festuca rubra 15%
Mezidruhový hybrid Festulolium 25%